O škole

Naše gymnázium poskytuje studium v osmiletém cyklu. Do osmiletého studia se hlásí žáci po páté třídě základní školy.
Škola byla založena v roce 1992, má tedy více než 26 letou tradici v rámci českého soukromého středoškolského vzdělávání.

V příštím školním roce (2019/2020) budou otevřeny 2 třídy osmiletého studia.

Naše škola také mimo jiné klade důraz na výuku cizích jazyků, přírodovědných předmětů a výpočetní techniky. Z cizích jazyků se vyučuje angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština.

Žáci si mohou již od sekundy vybrat volitelné předměty jako např. cvičení z biologie, zeměpisu, fyziky, matematiky a chemie a ve vyšších ročnících semináře ze základů společenských věd, dějepisu, estetické výchovy, biologie, chemie, zeměpisu, matematiky, fyziky, informatiky a výpočetní techniky a semináře z cizích jazyků. Maturanti v rámci volitelného předmětu v posledním ročníku píší a obhajují závěrečnou seminární práci.

Žáci mají k dispozici tělocvičnu a školní jídelnu. Škola má tři speciální učebny výpočetní techniky a neomezený rychlý přístup na internet, Wi-Fi připojení, 13 datových projektorů, interaktivní tabule, projekční mikroskop a další moderní technické vybavení. Škola zřídila vlastní odbornou pracovnu biologie a fyziky, laboratoř a posluchárnu chemie, knihovnu s cca 1 800 tituly. Výuka probíhá jak běžnou frontální formou, tak také projektovým způsobem. Žáci se úspěšně účastní řady olympiád a soutěží pro středoškoláky včetně SOČ, besed s odborníky z praxe a vysokých škol. Žáci mohou využívat počítačovou síť a internet i mimo pravidelnou výuku ve svém volném čase. Ve specializovaných učebnách výpočetní techniky je zabudovaná klimatizace pro větší komfort při výuce. Žáci si mohou přímo ve škole udělat řidičský průkaz s výraznou slevou. Škola se zapojila do projektu eTwinning v rámci spolupráce se zahraničními školami na různých projektech. Novinkou je zapojení školy do programu DoFe, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, v rámci kterého žáci musí prokázat nejen své odborné, ale také morální kvality.

Školné činí 37 000 Kč za rok pro žáky primy.

Školné činí 35 000 Kč za rok pro žáky sekundy – oktávy.

Učebnice a sešity poskytujeme žákům zdarma.