Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku na školní rok 2019/2020 v prvním kole přijímacího řízení.

V souladu s ustanovením § 59, 60 a násl. a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., Kardašovská 691, 198 00 PRAHA 9, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020, který obsahuje:

– seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
– datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
– poučení o dalším postupu a právních následcích neodevzdání zápisového lístku
– poznámky

 

Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly

PŘIJATI

 

Pořadí Registrační číslo Evidenční číslo přihlášky na pozvánce
1 77 12
2 89 22
3 76 13
4 67 9
5 107 38
6 86 20
7 75 14
8 69 10
9 79 11
10 121 51
11 113 43
12 62 1
13 101 33
14 91 24
15 96 28
16 87 5
17 110 42
18 68 8
19 105 36
20 65 7
21 95 27
22 117 47
23 104 35
24 98 30
25 102 34
26 115 45

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

29. duben 2019

Poučení o dalším postupu a právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. nejpozději 15. května 2019. Do tohoto data také musí zákonní zástupci podepsat smlouvu o studiu a uhradit první částku školného ve výši 11 000 Kč hotově při podpisu smlouvy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Poznámky

Podle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ředitel školy zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. První přijatý uchazeč získal 136 bodů, poslední přijatý uchazeč získal 99 bodů.

Pokud přijatý uchazeč nechce studovat v naší škole, uvítáme toto sdělení e-mailem předem.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pokud máte zájem o studium v naší škole, podejte odvolání a svůj úmysl můžete také sdělit telefonicky nebo e-mailem předem před doručením poštou.